Aşgabatda ulag, logistika we infrastruktura ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý maslahaty geçirildi

2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde Aşgabatda “Durnukly ösüş üçin ulag, logistika we infrastruktura ulgamynda hyzmatdaşlyk” atly maslahat geçirildi. Ol Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi hem-de Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan guraldy.

Duşuşyga ýurdumyzyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň, Demir ýol ulaglary ministrliginiň, Aragatnaşyk ministrliginiň, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Döwlet gümrük gullugynyň, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň, Strategik meýilnamalaşdyryş we ykdysady ösüş institutynyň, Türkmen logistika assosiasiýasynyň esasy hünärmenleri gatnaşdylar.

Maslahata Koreýa Respublikasynyň esasy ýokary okuw mekdepleriniň we işewür toparlarynyň, şol sanda Inçhon milli uniwersitetiniň ýokary logistika mekdebiniň, Koreýa ulag institutynyň (KOTI), «Taewoong Logistics», «Pantos Logistics», «KJ International», «Evergreen Motors», «Hyundai Corporation», «LG International Corporation», «POSCO DAEWOO Corporation», «SK Holding», «Hyundai Engineering», «Urtico Logistics Baku LLC» kompaniýalarynyň wekilleri bar.

Çykyş edenler şu duşuşygyň çäklerinde ara alnyp maslahatlaşylýan meseläniň örän wajypdygyny nygtap, ulag we logistika ýaly geljegi uly ulgamda hyzmatdaşlygyň dünýä ykdysadyýetiniň globallaşýan we ählumumy durnukly ösüş şertlerinde oňyn goşulyşmak ýagdaýynyň möhüm şerti bolup durýandygyny bellediler.

Türkmen tarapynyň tanyşdyryşlarynda Aziýa-Ýuwaş ummany döwletleri, şol sanda Koreýa Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmagyň Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy meseleleriniň biri bolup durýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk türkmen-koreý gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

 Maslahatyň çäklerinde ozal dürli derejede gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary ilerletmek barada pikir alşyldy, täze işewür pikirleriň birnäçesi beýan edildi hem-de olary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk ädimler göz öňünde tutuldy.

Maslahata gatnaşyjylar Ýewraziýada ulag gatnawlaryny ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmak boýunça hünärmenleriň hem-de bilermenleriň duşuşygynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ulgamda özara bähbitli taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň sebitiň döwletleriniň mundan beýläk-de ýakynlaşmagyna kuwwatly itergi berjekdigini, maýa goýumlarynyň gelmegine hem-de tutuş yklymyň ýurtlarynyň we halklarynyň bähbidine netijeli hyzmatdaşlyga ýardam etjekdigini bellediler.