Üns beriň! Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy häzirki wagtda işini wagtlaÿyn distansion görnüşinde alyp barýar, tä goşmaça habar berilÿänçä. Adaty iş sagatlarynda Ilçihana bilen telefon ýa-da email arkaly habarlaşyp bilersiñiz. Aýratyn zerurlyk ýüze çykan pursatynda turkmenembassyus@verizon.net elektron poçtamyza ýüzlenmegiňizi haýyş edýäris.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar