Üns beriň! Dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Ilçihananyň konsullyk bölümi işini wagtlaÿyn distansion görnüşinde alyp barýar, tä goşmaça habar berilÿänçä. Bu sebäpli konsullyk we wiza hyzmatlary köp halatlarda poçta arkaly ýerine ýetirilýär. Adaty iş sagatlarynda Ilçihana bilen telefon ýa-da email arkaly habarlaşyp bilersiñiz. Aýratyn zerurlyk ýüze çykan pursatynda, iş sagatlaryna garamazdan, biziň 202-588-1500 telefon belgimize jaň etmegiňizi haýyş edýäris.

Türkmenistanyň Prezidenti <br> Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:

"Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar."

Soňky habarlar