Üns beriň! Dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Ilçihananyň konsullyk bölümi işini wagtlaÿyn distansion görnüşinde alyp barýar, tä goşmaça habar berilÿänçä. Bu sebäpli konsullyk we wiza hyzmatlary köp halatlarda poçta arkaly ýerine ýetirilýär. Adaty iş sagatlarynda Ilçihana bilen telefon ýa-da email arkaly habarlaşyp bilersiñiz. Aýratyn zerurlyk ýüze çykan pursatynda, iş sagatlaryna garamazdan, biziň 202-588-1500 telefon belgimize jaň etmegiňizi haýyş edýäris.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähli döwletler bilen dostlukly, netijeli we birek-birege hormat goýmak gatnaşyklaryny saklamakda, BMG-niň hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, beýleki abraýly halkara guramalaryň işine gatnaşmakda, şeýle hem ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä gurluşynyň has wajyp meselelerini çözmäge doly derejede gatnaşmagy üçin amatly mümkinçilikleri döretmekde ähmiýetlidigini bellemek isleýärin".

Soňky habarlar