Üns beriň! Dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Ilçihananyň konsullyk bölümi işini wagtlaÿyn distansion görnüşinde alyp barýar, tä goşmaça habar berilÿänçä. Bu sebäpli konsullyk we wiza hyzmatlary köp halatlarda poçta arkaly ýerine ýetirilýär. Adaty iş sagatlarynda Ilçihana bilen telefon ýa-da email arkaly habarlaşyp bilersiñiz. Aýratyn zerurlyk ýüze çykan pursatynda, iş sagatlaryna garamazdan, biziň 202-588-1500 telefon belgimize jaň etmegiňizi haýyş edýäris.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar