Türkmenistan we ABŞ her ýylky syýasy geňeşmelerini geçirdi

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

2024-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Gepleşikleriň barşynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, amerikan wekiliýetine ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Jon Pommerşaým ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşykda taraplar türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Şeýle hem taraplar sebit we ählumumy howpsuzlyk meselelerine garadylar. Syýasy meseleler bilen bir hatarda, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde söwda-ykdysady gatnaşyklar, ekologiýa, medeniýet, bilim we ynsanperwer meseleleri bellenildi. Şunuň bilen baglylykda Türkmenistanyň Bilim ministrliginde aýlyk ýygnaklary geçirmegiň we bilim pudagynda ýol kartasyny tassyklamagyň wajyplygy bellenildi. Şeýle hem Türkmenistanyň we ABŞ-nyň medeni we bilim maksatnamalaryna ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugurlarynyň biri hökmünde ygrarlydyklaryny tassyklaýan bilim pudagynda özara düşünişmek barada Ähtnamanyň ähmiýeti nygtaldy. Mundan başga-da duşuşyga gatnaşyjylar C5+1 formatyndaky köptaraplaýyn diplomatik meýdançany goldaýandyklaryny tassykladylar.

Gepleşikleriň dowamynda  taraplar ekologik meseleleri çözmegiň durnukly durmuş-ykdysady ösüşiň esasy şertleriniň biri bolup durýandygyny bellediler. Agzalan ugurda amerikan tarapy Türkmenistanyň Ählumumy metan borçnamasyna goşulmagyny gutlady.

Taraplar parlamentara hyzmatdaşlygynyň ýola goýulmagynyň gatnaşyklary berkitmekde we möhüm meseleleri çözmekde utgaşdyrylan çemeleşmeleri ösdürmäge mümkinçilik berjekdigi barada ylalaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar ýyllyk syýasy geňeşmeleriň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem berkitmegiň oňyn häsiýetli meýdançasy bolup durýandygyny  nygtadylar.