TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE BEÝIK BRITANIÝANYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmen-Britan Söwda we senagat geňeşiniň (TUКTIC) nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Beýik Britaniýanyň Lordlar Palatasynyň agzasy Baronessa Emma Nikolsonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Taraplar iki ýurduň halkara guramalarynyň çäklerindäki we sebit derejesindäki ysnyşykly hyzmatdaşlygyna üns berdiler.

Iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky yzygiderli duşuşyklaryň wajyplygy hakynda belläp, duşuşygyň barşynda taraplar indiki syýasy geňeşmeleriň 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymynda ýa-da 2020-nji ýylda Aşgabatda geçirilmegini teklip etdiler.

Şeýle-de, söwda alyş-çalşygy boýunça anyk meseleleriň seredilmegi meýilleşdirilýän golaýdaky Türkmen-Britan Söwda we senagat geňeşiniň ýedinji mejlisi barada pikir alşyp, taraplar Türkmenistan bilen beýik Britaniýanyň arasyndaky söwda-ykdysady pudagy boýunça hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini aýratyn bellap geçdiler. Türkmenistanyň Maýa goýum forumyny Beýik Britaniýada geçirmek teklip edildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar medeni-ynsanperwer pudagyndaky hyzmatdaşlyk meseleleri barada pikir alyşdylar. Türkmenistanyň taryhy mirasyny geljekde wagyz etmek maksady bilen, Beýik Britaniýanyň iri şäherlerinde Türkmenistanyň arheologiki sergilerini geçirmeklik teklip edildi.

Gepleşikleriň ahyrynda, taraplar iki ýurduň daşky gurşawy goramak pudagyndaky hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar.