AŞGABATDA «MERKEZI AZIÝADA DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE SUW DIPLOMATIÝASYNYŇ ORNY» ATLY MASLAHAT GEÇIRILÝÄR

2019-njy ýylyň 5-nji iýunynda Aşgabat şäherinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanan «Merkezi Aziýada durnukly ösüşi üpjün etmekde suw diplomatiýasynyň orny» atly halkara maslahat geçirildi.

Bu maslahata Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň, BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň, şol sanda BMG-niň ugurdaş edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem daşky gurşawyň goraglylygy hem-de suw serişdeleriniň dolandyrylyşy ulgamynda işleýän halkara we sebitleýin guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle hem mejlise Merkezi Aziýa ýurtlarynyň suw hojalyk edaralarynyň ýokary derejeli wekilleri, bilermenleri we Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Öz çykyşlarynda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýew hem-de BMG-niň Baş Sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçy N.German sebit hem-de global derejelerinde suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagynyň ähmiýetini belläp geçdiler, şeýle hem Türkmenistanda durmuşa geçirilýän iri göwrümli taslamalaryň wajyplygyny aýratyn nygtadylar. BMG-niň hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagynda Türkmenistanyň orny aýratyn bellenilip geçildi.

Maslahatyň barşynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky özarahereketleriň ähmiýetli ulgamlary jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy we suw diplomatiýasynyň esasy ugurlary bellenilip geçildi. Şeýle hem daşky gurşawyň goraglylygynyň prosesiniň mümkingadar wehimlerine hem-de Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin hyzmatdaşlygy kämilleşdirmegiň mümkinçiliklerine seredilip geçildi.