RSS

SOŇKY HABARLAR

27 Sen

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI WARŞAWADA ADAM ÖLÇEGLERI BOÝUNÇA MASLAHATDA ÇYKYŞ ETDI

2022-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti ÝHHG-niň Polşa ýolbaşçylygy tarapyndan gurnalan Warşawanyň adam ölçegleri maslahatynyň esasy mejlisinde çykyş etdi. Beýanatda Türkmenistanda demokratiýanyň, adam hukuklarynyň, demokratik institutlarynyň gazananlary, kabul edilen täze kanunlar we ýurtda bolup geçýän beýleki oňyn üýtgeşmeler bellenildi. Türkmenistanda çuňňur özgerişlikleriň bolup geçýändigi, adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmegiň gurallaryny has-da kämilleşdi...

DOWAMY
27 Sen

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI HALKARA ELEKTROARAGATNAŞYK BILELEŞIGINIŇ (HEB) DOLY YGTYÝARLY MASLAHATYNYŇIŞINE GATNAŞÝAR

2022-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda, Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi A.Annaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Buharest şäherinde Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) 2022-nji ýyl üçin Doly ygtyýarly maslahatynyň (PP-22) açylyş dabarasyna gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolan Halkara elektroaragatnaşyk bileleşigi (HEB) dünýä derejesinde sanlylaşdyrmak ugrunda öňdebaryjy halkara gurama hökmünde çykyş edýär....

DOWAMY
26 Sen

STATEMENT OF THE DELEGATION OF TURKMENISTAN DURING THE GENERAL DEBATE OF THE 77TH SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY (NEW YORK, 26 SEPTEMBER 2022)

Your Excellency Mr. Chairman, Excellencies, Ladies and gentlemen, First of all, I have the honor to convey warm greeting and wishes of peace and prosperity to the peoples of your countries from the President of Turkmenistan His Excellency Serdar Berdimuhamedov. I congratulate Mr. Csaba Kőrösi on his election to the presidency of the 77th session of the UN General Assembly and wish him success in this important and responsible position. I express my gratitude to the distinguished M...

DOWAMY
26 Sen

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ TATARYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞDY

2022-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Myhman bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyza Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny ýetirdi hem-de şu baýramçylyk günlerinde Aşgabada gelip görmek mümkinç...

DOWAMY
25 Sen

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE MONTANA ŞTATYNYŇ GENERAL ADÝUTANTY BILEN HARBY MESELELER BOÝUNÇA DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Montana ştatynyň General maýory, General adýutanty, Montana ştatynyň Milli gwardiýasynyň Baş serkerdesi we Montana ştatynyň Döwlet departamentiniň Harby meseleler boýunça müdiri Jon P. Hronek bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar ABŞ-nyň Merkezi serkerdeligi, ABŞ-nyň Milli gwardiýa býurosy bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň arasynda Hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň gaýtadan täzelen...

DOWAMY
24 Sen

TÜRKMENISTANYŇ RAÝATYNYŇ PASPORTYNYŇ WE ÝURTDA ÝAŞAMAK ÜÇIN YGTYÝARNAMANYŇ GOWŞURYLYŞ ÇÄRESI GEÇIRILDI

Şu gün, 24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň gol çeken ynsanperwer Permanyna we Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň çäginde hemişelik ýaşaýan, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň hem-de ýurdumyzda ýaşaýan daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Bu dabaraly çärä ýurdumyzda işleýän halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary,...

DOWAMY
23 Sen

TÜRKMENISTAN BILEN ÝEWROPA BILELEŞIGINIŇ ARASYNDA HYZMATDAŞLYGY GIŇELTMEK BOÝUNÇA MAGLUMAT

2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow Ministrler Kabinetiniň geçen mejlisiniň çäklerinde döwletimiziň daşary syýasat ugrunyň häzirki wezipeleri barada hem-de Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we ozal gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Ilkinji nobatda, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we me...

DOWAMY