RSS

SOŇKY HABARLAR

7 Okt

BMG-NIŇ BOSGUNLARYŇ IŞLERI BOÝUNÇA ÝOKARY KOMISSARYNYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ (UNHCR) 70-NJI SESSIÝASYNA TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ GATNAŞMAGY BARADA MAGLUMAT

Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasarynyň baştutanlygyndaky wekiliýet 2019-njy ýylyň 7-11-nji oktýabry aralygynda BMG-niň Ženewadaky binasynda geçirilýän BMG-niň Bosgunlaryň işleri boýunça Ýokary komissarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 70-nji sessiýasyna gatnaşýar. Sessiýany BMG-niň Bosgunlaryň işleri baradaky Ýokary komissarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň (UNHCR) başlygy, Alžiryň Ilçisi jenap Buejema Delmi açdy. Giriş sözünden soňra sessiýanyň açylyşynda BMG-niň Baş s...

DOWAMY
4 Okt

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE BMG-NIŇ ADAM HUKUKLARY BARADAKY ÝOKARY KOMISSARYNYŇ MÜDIRLIGINIŇ MERKEZI AZIÝA ÜÇIN SEBITLEÝIN WEKILI BILEN DUŞUŞYK

2019-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa üçin sebitleýin wekili Rişard Komenda bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini, şol sanda, Türkmenistanyň agza bolup durýan adam hukuklary boýunça konwensiýalaryň, düzgünnamalarynyň we borçlaryň ýerine ýet...

DOWAMY
3 Okt

TÜRKMENISTANYŇ ÝHHG-NYŇ ÝANYNDAKY WEKILIÝETI BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ «2021-NJI ÝYL — HALKARA PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK ÝYLY» ATLY KARARNAMASYNYŇ KABUL EDILMEGI MYNASYBETLI BEÝANNAMA BILEN ÇYKYŞ ETDI

2019-nji ýylyň 03-nji oktýabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň (ÝHHG) Hemişelik Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly kararnamasynyň kabul edilmegi mynasybetli beýannama bilen çykyş etdi. Beýannamada, Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasyn...

DOWAMY
30 Sen

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSYNYŇ BMG-NIŇ BAŞ SEKRETARYNYŇ YKDYSADY WE DURMUŞ MESELELERI BOÝUNÇA ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYGY

2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilen BMG-niň Baş sekretarynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça orunbasary jenap Lýu Çženminiň arasynda duşuşyk geçirildi.    Duşuşygyň barşynda taraplar 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň durmuşa geçirilmegine degişli birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen milli maksatnamalardyr meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi boýunça giňişleýin pikir...

DOWAMY
30 Sen

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSYNYŇ AZ DEREJEDE ÖSEN ÝURTLAR, ÖSÜP GELÝÄN ÝURTLAR WE ÖSÜP GELÝÄN KIÇI ADA DÖWLETLERI BOÝUNÇA ÝOKARY WEKILI BILEN DUŞUŞYGY

2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri az derejede ösen ýurtlar, ösüp gelýän ýurtlar we ösüp gelýän kiçi ada döwletleri boýunça Ýokary wekili, BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Fekitamoeloa Utoikamanu bilen duşuşdy. Taraplar geljekki Wena Meýilnamasynyň işleriniň orta möhletde gözden geçirilmeginiň möhümdigini nygtadylar. Ýokary wekil 2016-njy ýylda Aşgabatda geçirilen BMG-niň ulag boýunça Ilkinji Global maslahatynyň dowamynda orta atylan Aşgabat prosesin...

DOWAMY
30 Sen

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINIŇ BMG-NIŇ SYÝASY WE PARAHATÇYLYK GURUJY MESELELER BOÝUNÇA BAŞ SEKRETARYNYŇ ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYGY

2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri BMG-niň syýasy we parahatçylyk gurujy meseleler boýunça Baş sekretarynyň orunbasary hanym Rozmari A.Dikarlo bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda taraplar wajyp halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alyşdylar. BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebit merkeziniň işjeňligi bellenildi, durnuklylygy, howpsuzlygy we Merkezi Aziýa sebitiniň ösüşini üpjün etmek boýunça merkeziň täze başlangyçlary aýrat...

DOWAMY
30 Sen

TÜRKMENISTAN TERRORÇYLYKDAN AZAT BOLAN PARAHATÇLYGY GAZANMAK BOÝUNÇA HEREKETLERIŇ KODEKSINE GOL ÇEKDI

2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda BMG-niň ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri terrorçylykdan azat bolan parahatçlygy gazanmak boýunça hereketleriň Kodeksine gol çekdi. Türkmenistanyň ýokarda agzalan halkara resminamasyna goşulmagy, terrorçylyga garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn resminamalardan gelip çykýan borçnamalaryň ýerine ýetirilişine biziň ýurdumyzyň berk ygrarlydygynyň ýene bir subutnamasydyr.

DOWAMY