RSS

SOŇKY HABARLAR

14 Dek

AŞGABATDA TÜRKMEN-AMERIKAN IŞEWÜRLER GEŇEŞINIŇ NOBATDAKY MASLAHATY GEÇIRILDI

2017-ýylyň 14-nji dekabrynda paýtagtyň Arçabil myhmanhanasynda Türkmen-amerikan Işewürler geňeşiniň nobatdaky maslahaty geçirildi, onuň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň kuwwatyny durmuşa geçirmegiň we söwda-ykdysady gatnaşyklary, işjeň gatnaşyklary we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze usullary kesgitlenildi. Maslahatyň işine Türkmen-amerikan Işewürler geňeşiniň we «Westport Trading Europe», «Elizarov Consulting Group», «Oxbow Sulphur», «General Electric», «John Deere», «Nickla...

DOWAMY
1 Dek

12-nji dekabr - Halkara Bitaraplyk güni

2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakynda Kararnama biragyzdan kabul edildi. Bu waka eziz Watanymyzyň dünýä giňişliginde uly abraýynyň bardygynyň hem-de sebitde we dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmäge mynasyp goşandynyň ählumumy ykrar edilmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Bu baýramçylygy esaslandyrmak hakynda başlangyç 2015-nji ýylyň 1...

DOWAMY
29 Noý

Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň 28-nji mejlisi

Şu ýylyň 28-29-njy noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde Halkara Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň mejlisi geçirildi. Maslahata Konferensiýa gatnaşyjy döwletleriň we synçy ýurtlaryň, iri halkara we sebit guramalarynyň birnäçesiniň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmen paýtagty özünde 50 döwletden 200-den gowrak wekili jemläp, dünýä ösüşiniň häzir...

DOWAMY
13 Noý

Press-reliz Aral deňizini halas ediş gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň şahamçalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklygynda Durnukly ösüşiň we Merkezi Aziýanyň suw serişdelerini dolandyrmaklyk meselelerine çekilen Merkezi Aziýanyň sebitleýin guramalarynyň a

Aral deňizini halas ediş gaznasynyň Ýerinre ýetiriji komitetinde Türkmenistanyň başlyklyk etmekliginiň çäginde, 2013-nji ýylyň 13-14 noýabrynda Aşgabat şäherinde Aral deňizini halas ediş gaznasynyň Ýerinre ýetiriji komitetiniň şahamçalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklygynda Durnukly ösüşiň we Merkezi Aziýanyň suw serişdelerini dolandyrmaklyk meselelerine çekilen Merkezi Aziýanyň sebit guramalarynyň altynjy duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň goldaw bermekligind...

DOWAMY
9 Noý

Региональный экологический центр организовал семинар, посвящённый управлению водными ресурсами

В Ашхабаде состоялся семинар Регионального экологического центра Центральной Азии, посвящённый принципам интегрированного управления водными ресурсами. Мероприятие было организовано в контексте председательства нашей страны в МФСА, принятия нового Водного кодекса и повышения потенциала управленческого звена в водной сфере. В работе семинара приняли участие депутаты Меджлиса, специалисты Министерств – сельского и водного хозяйства, финансов и экономики, Национального комитета по гидрометеороло...

DOWAMY
3 Noý

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly täze kitaby

Garaşsyzlyk baýramymyzyň 26-ýyllygynyň öňisyrasynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly täze kitaby çapdan çykdy. Bu kitap türkmen, iňlis we rus dilerinde çapa taýýarlanyp giň okyjylar toparyna niýetlenendir. Hormatly Prezidentimiziň bu kitabynda Beýik Ýüpek ýoluna ajaýyp taryhy-medeni hadysa hökmünde garalýar. Awtor baý medeni mirasa eýe bolan hem-de geljekki nesilleriň bu hazynany öwrenmegi we goramagy üçin uly tagallalary edýä...

DOWAMY
6 Okt

Türkmen wekiliýeti BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 68-nji mejlisiniň işine gatnaşdy

2017-nji ýylyň oktýabr aýynyň 2-6 aralygynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýewyň ýolbaşçylygynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 68-nji mejlisine türkmen wekiliýeti gatnaşdy. 2017-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň çykyşynda, dünýä jemgyýeti tarapyndan gün tertibinde duran bosgunlar bilen bagly aktual meseleleriň biri bolan işiniň...

DOWAMY