RSS

SOŇKY HABARLAR

6 Few

GRUZIÝADA “TÜRKMENISTAN - SAGDYN DURMUŞYŇ WE SPORT ÜSTÜNLIKLERINIŇ ÝURDY” ADY BILEN MASLAHAT GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 6-njy fewralyndan Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy Gruziýanyň Sport federasiýasy bilen bilelikde Tbilisi şäheriniň “Rooms” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi. Sagdyn durmuşyň we sport üstünlikleriniň ýurdy” ady bilen maslahat geçirildi. Agzalan maslahata, Gruziýanyň Parlamentiniň Sport we ýaşlaryň işleri boýunça komitetiniň başlygy M.Kawelaşwili, Gruziýanyň Sport federasiýasynyň başlygy Z.Bokolişwili, Gruziýanyň Turizm federasiýasyny...

DOWAMY
2 Few

PEKINDE SYÝAHATÇYLYK ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK ETMEK BOÝUNÇA TÜRKMEN-HYTAÝ MASLAHATY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 2-nji fewralynda Pekinde syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-hytaý maslahaty geçirildi. Ol ýurdumyzyň HHR-däki Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti, “Şuangsýun” we “Beýçen” hytaý kompaniýalary bilen bilelikde guraldy. Duşuşyk döwlet düzümleriniň wekillerini, işewürleri, syýahatçylyk ulgamynda ýöriteleşen marketologlary, bilermenleri, awiadaşaýjylary, şeýle hem Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnady. Çär...

DOWAMY
2 Few

ZAGREBDE TÜRKMEN-HORWAT SYÝASY GEŇEŞMELERI GEÇIRILDI

2017-nji ýylyň 1-2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýobaşçylygyndaky wekiliýeti türkmen-horwat syýasy geňeşmelerine gatnaşmak üçin Zagreb şäherine sapar bilen bardy. Saparyň dowamynda türkmen wekiliýeti Horwatiýa Respublikasynyň Daşary we Ýewropa işleri ministrliginiň Döwlet Sekretary h-m Zdrawka Buşiç tarapyndan kabul edildi. Geçirilen türkmen-horwat syýasy geňeşmelerinde syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarynda özara...

DOWAMY
2 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE HYTAÝ HALK RESPUBLIKASYNYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK

2018-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň partiýa resminamalaryny öwrenmek boýunça Merkeziniň başlygy j-p Len Žunuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň çäginde taraplar ikitaraplaýyn özaragatnaşyklaryň meseleleri boýunça pikirler alyşyp, türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny geljekde işjeňleşdirmek boýunça tekliplerini beýan etdiler. Dürli derejelerdäki işjeň köpmeýilli...

DOWAMY
1 Few

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE BRIFING GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda 2017-nji ýylda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy netijeleri, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny durmuşa gecirmegiň çäginde geçen ýyl boýunça DIM-niň işiniň netijeleri, şeýle hem 2018-nji ýyl üçin meýilleşdirilýän çäreler bilen tanyşdyrmak boýunça brifing geçirildi. Brifingiň işine Ilçihanalaryň we halkara guramalaryň işgärleri, Türkmenistanda akk...

DOWAMY
31 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ WE AZERBAÝJANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenbaşy şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri E.Mamedýarowyň duşuşygy boldy. Taraplar ikitaraplaýyn we sebitleýin hyzmatdaşlyk meselelerini şeýle-hem özara gyzyklanma bildirilýan ähmiýetli halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Tejribede görnüşi ýaly özara hormata esaslanan köptaraplaýyn türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň üstünlikli ösmeginiň girewi bolan iki Prezidentiň yna...

DOWAMY
30 Ýan

AŞGABATDA ARALY HALAS ETMEGIŇ HALKARA GAZNASYNYŇ MÜDIRIÝETINIŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Aşgabadyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Aşgabatda Araly halas etmegiň Halkara Gaznasynyň (AHHG) Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine AHHG-niň Müdiriýeti – Gazagystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministrleriniň orunbasarlary, Ýerine ýetiriji komitetiniň agzalary, AHHG-niň esaslandyryjy-döwletleriniň DIM-niň wekilleri gatnaşdylar. Müdiriýetiň mejlisinde: Türkmenistanyň başlyklyk...

DOWAMY