RSS

SOŇKY HABARLAR

31 Maý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRINI KABUL ETDI

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri A.N.Aripow Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi. Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabat şäherine geldi. Ikitaraplabýyn gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ulgamlarynda mundan beýläk hem özarahereketleriniň giňeldilmegi boýunça pikirler alyşyldy.

DOWAMY
30 Maý

TÜRKMENISTAN WE ÝEWROPA BILELEŞIGI ENERGETIKA HYZMATDAŞLYGY BOÝUNÇA GEPLEŞIKLERINI DOWAM ETDIRDILER

2019-njy ýylyň 28-30-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde iş saparynda boldy. Şol günüň ikinji ýarymynda Ýewropa Komissiýasynyň energetika boýunça Baş müdirliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda «Тürkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Tehniki mejlisi geçirildi. Duşuşygyň barşynda ýewropa tarapy Тürkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda Energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Çarçuwaly...

DOWAMY
29 Maý

BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASY TARAPYNDAN «BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ WE ARALY HALAS ETMEGIŇ HALKARA GAZNASYNYŇ ARASYNDAKY HYZMATDAŞLYK» ATLY REZOLÝUSIÝANYŇ KABUL EDILMEGI BOÝUNÇA BRIFING

2019-njy ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly rezolýusiýanyň kabul edilmegine bagyşlanan brifing geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň wekilleri, Türkmenistanda akkredi...

DOWAMY
28 Maý

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE «ITOCHU CORPORATION» ÝAPON KOMPANIÝASYNYŇ BAŞTUTANY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin gelen «ITOCHU Corporation» ýapon kompaniýasynyň Dolandyryjy ýerine ýetiriji direktory, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň täze bellenen başlygy Hiroýuki Tsubai bilen duşuşyk geçirildi.   Duşuşygyň başynda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekki ösüşini ara alyp maslahatlaşyp, taraplar Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň arasyn...

DOWAMY
23 Maý

TÜRKMENISTAN WE ÝAPONIÝA SÖWDA-YKDYSADY HYZMATDAŞLYGYNY GIŇELDÝÄRLER

2019-njy ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň nobatdaky 13-nji mejlisi geçirildi, oňa türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow hem-de ýapon tarapyndan “Itoçu Korporeýşn” ýapon kompaniýasynyň Wise-prezidenti jenap Ýoiçi Koboýaşi ýolbaşçylyk edýärler. Mejlise 80-e golaý wekillerden ybarat bolan Ýaponiýa...

DOWAMY
13 Maý

TÜRKMENISTANYŇ GDA-DA BAŞLYKLYK ETMEKLIGIŇ ÇÄKLERINDE GEÇIRILJEK ÇÄRELER

2019-njy ýylyň 15-16-njy maýy aralygynda Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmekligiň çäklerinde Aşgabat şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy hem-de GDA-nyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň mejlisi geçiriler. Bu çäreleriň işine gatnaşmak üçin GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew Türkmenistana geler. Maksatnamanyň çäklerinde Türkmenist...

DOWAMY
13 Maý

AŞGABATDA TÜRKMENISTANYŇ WE EÝRANYŇ DAŞARY SYÝASAT EDARALARYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabada iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarif bilen duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň barşynda taraplar derwaýys meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de syýasy, söwda-ykdysady we ynsanperwerlik ulgamlarynda özarabähbitli türkmen-eýran gatnaşyklarynyň ösdürilmegi boýunça tagallalaryny tassykladylar. Taraplar iki ýurduň halkara guramalaryny...

DOWAMY