RSS

SOŇKY HABARLAR

24 Awg

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI NURSULTAN NAZARBAÝEW BILEN DUŞUŞDY

2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwlet Baştutanlarynyň Sammitiniň gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň arasyndaky ozal gazanylan ylalaşyklary, şeýle hem häzirki döwrüň syýasy, ykdysady, ekologiýa, energetika, ulag we beýleki möhüm ugurlarda...

DOWAMY
24 Awg

ARALY HALAS ETMEGIŇ HALKARA GAZNASYNY ESASLANDYRYJY DÖWLETLERIŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ SAMMITI GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammiti geçirildi. Sammitiň işine AHHG-ny esaslandyryjy döwletleriň Prezidentleri, ýagny Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow, Täjigista...

DOWAMY
16 Awg

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNYŇ TÜRKMENISTANDA DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA TEGELEK STOLUNYŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmegine bagyşlanan tegelek stol görnüşindäki mejlisi geçirildi. Çärä Türkmenistanyň degişli ministrlikleriň we pudak edaralaryň, BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň, BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) we Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) Türkmenistandaky wekilhanalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, ählumumy howpsuzlygyň aýdyň maksatnamasy, Durnukly...

DOWAMY
15 Awg

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ SOÇI ŞÄHERINE IŞ SAPARYNDA BOLDY

2018-nji ýylyň 15-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Wladimir Putin ozal gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary we geljek üçin meýilnamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň çäklerinde onuň möhüm ugurlaryndaky döwletara gatnaşyklarynyň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar. 2017-2019-njy ýyllar üçin niýetlenen degişli Hökümetara maksatnamasy ykdysady h...

DOWAMY
13 Awg

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW HAZARÝAKA DÖWLETLERINIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ V SAMMITINE GATNAŞDY

2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine iş saparyny amala aşyrdy, milli Liderimiz bu ýerde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine gatnaşdy. Sammite gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aktau şäheriniň halkara howa menzilindeTürkmenistanyň Prezidentini resmi adamlar garşyladylar. Milli Liderimiz howa menzilinden Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitiniň geçirilýän ýe...

DOWAMY
12 Awg

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW IŞ SAPARY BILEN GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNA BARDY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazarýaka ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň V ýokary derejeli duşuşygyna gatnaşmak üçin Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine geldi. Bu Sammitde döwlet Baştutanlary Hazar kenarýaka ýurtlaryň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklary berkitmek, aýratyn hem söwda-ykdysady, ekologiýa, tebigy serişdeler, ulag-üstaşyr, energetika we şol sanda bäştaraplaýyn hyzmatdaşlygyň degişli şertnamalaýyn-hukuk binýadyny berkitmek bilen bagly meseleleri a...

DOWAMY
11 Awg

TÜRKMENISTAN BILEN GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDA STRATEGIK HYZMATDAŞLYK HAKYNDA ŞERTNAMANYŇ TASSYKLANANDYGY BARADA HAT ALYŞMAKLYK GURNALDY

2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Aktau şäherinde 2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde gol çekilen, Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamanyň tassyklanandygy baradaky hatlary alyşdylar. Şertnamany alyşmak barada degişli Teswirnama iki döwletiň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan gol çekildi.   Ýokarda agzalan şertnama iki döwletiň arasynda deňlige, birek-birege ynanyşmaga we ähli taraplaýyn hyzmatdaşlyga  esaslanýan strategik...

DOWAMY