RSS

SOŇKY HABARLAR

27 Mar

AŞGABATDA TÜRKMEN-EÝRAN IŞEWÜRLER MASLAHATY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Aşgabat şäherinde  Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana bolan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Milli ösüş meýilnamalaryny we sebit hyzmatdaşlygyny nazara almak bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek iki ýurduň işewürler toparlarynyň nobatdaky duşuşygynyň esasy meselesi boldy. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen wekiliýetiň agzalarynyň hatarynda döwlet düzüml...

DOWAMY
27 Mar

EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TÜRKMENISTANA RESMI SAPARY

2018-nji ýylyň 27-nji martynda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde EYR-nyň Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar. Howa menzilinden Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti sapar wagtynda özi üçin bellenilen paýtagtymyzyň “Oguzkent” myhmanhanasynda ýerleşen kabulhanasyna ugrady. Günüň birinji ýarymynda belent mertebeli myhman motosikletçileriň hormat n...

DOWAMY
26 Mar

HALKARA SYNÇYLARY: SAÝLAWLAR ÝOKARY GURAMAÇYLYK DEREJESINDE GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 26-njy martynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlaryndan düzülen halkara synçylaryň metbugat maslahaty boldy. Maslahata milli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň agzalary gatnaşdylar. Wekilçilikli toparlaryň ýolbaşçylary öz çykyşlarynda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümlerine hem-de Merkezi saýlaw t...

DOWAMY
24 Mar

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE ŞANHAÝ HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ BAŞ SEKRETARYNYŇ ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYK BOLDY

2018-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) halkara synçylar toparyna baştutanlyk edip gelen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary N.Akkoşkarow bilen duşuşyk boldy. Duşuşygyň esasy mazmuny 2018-nji ýylyň 25-nji martynda boljak Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna bagyşlanyldy. Saýlawlara gözegçilik etmeklikde Şanhaý Hyzmatdaş...

DOWAMY
23 Mar

BMG-NIŇ ADAM HUKUKLARY BARADAKY GEŇEŞI “SPORTYŇ WE OLIMPIÝA IDEALLARYŇ ÜSTI BILEN ADAM HUKUKLARYNA ÝARDAM BERMEK” ATLY REZOLÝUSIÝANY KABUL ETDI

Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary baradaky Geňeşiniň 2018-nji ýylyň 23-nji martynda Şweýsariýanyň Zenewa şäherinde geçirilen 37-nji mejlisinde, parahatçylygy we adam hukuklary berkitmekde bosgunlaryň Olimpiýa toparlarynyň gymmatly goşandyny höweslendirmek boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjyny öz içine alýan “Sportyň we Olimpiýa ideallaryň üsti bilen adam hukuklaryna ýardam bermek” atly BMG-niň Adam hukuklary baradaky Geňeşiniň Rezolýusiýasy bir ag...

DOWAMY
23 Mar

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE GDA-NYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ BAŞLYGY –ÝERINE ÝETIRIJI SEKRETARY BILEN DUŞUŞYK BOLDY

2018-nji ýylyň 23-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna          GDA-nyň Synçylar wekiliýetine baştutanlyk edip türkmen paýtagtyna gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy –Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Nikolaýewiç Lebedew bilen duşuşyk boldy. Gepleşikleriň barşynda 2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyklar barada, şeýle...

DOWAMY
23 Mar

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

В последние дни в средствах массовой информации Ирана и других государств получило распространение искаженная информация о, якобы, имевших место неправомерных действиях пограничных служб Туркменистана в отношении иранского судна. Туркменская сторона заявляет, что 21 марта 2018 года в территориальных водах Туркменистана, в 3-4 км от береговой линии Туркменистана, на Каспии пограничными службами Туркменистана была пресечена попытка контрабандного провоза крупной партии наркотических средств группо...

DOWAMY