RSS

SOŇKY HABARLAR

2 Iýun

OLEG KONONENKO TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINI GUTLADY

Lýotçik-kosmonawt Oleg Kononenko Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Bütindünýä welosiped güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Kosmonawt öz gutlagynda “Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni Siziň ýolbaşçylygyňyzda sagdyn durmuş ýörelgesini giňden ornaşdyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek boýunça alnyp barylýan döwlet syýasatynyň aýdyň ykrar edilmegi boldy”...

DOWAMY
31 Maý

GDA-NYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ BAŞLYGY – ÝERINE ÝETIRIJI SEKRETARY TÜRKMENISTANA GELDI

2019-njy ýylyň 30-njy maýynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary S.N.Lebedew Aşgabada geldi. Saparyň çäklerinde S.N.Lebedew 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagtynda geçiriljek Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşar.   Bu mejlisiň dowamynda ýurtlaryň GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygynyň wajyp meseleleri ara alnyp masahatlaşylar, şeýle-de Arkalaşygyň geljekdäki işini ösdürmek ugrunda ileri...

DOWAMY
31 Maý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ HÖKÜMETINIŇ BAŞLYGYNY KABUL ETDI

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy D.A.Medwedew Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi. Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna geldi. Duşuşygyň barşynda dürli ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem pugtalandyrmagyň ähmiýetli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem abraýly halkara hem-de sebitleýin guramalarynyň çäkl...

DOWAMY
31 Maý

AŞGABATDA GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYNYŇ HÖKÜMET BAŞTUTANLARYNYŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Bu mejlise gatnaşmak maksady bilen GDA-nyň gatnaşyjy-döwletlerinden köpsanly ýokary derejeli wekiliýetler Türkmenistana geldiler.  Gatnaşyjylaryň arasynda Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri N.Mamedow, Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri M.Grigorýan, Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri S.Rumas, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri...

DOWAMY
31 Maý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRINI KABUL ETDI

2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri A.N.Aripow Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi. Ýokary derejeli myhman Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen Aşgabat şäherine geldi. Ikitaraplabýyn gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ulgamlarynda mundan beýläk hem özarahereketleriniň giňeldilmegi boýunça pikirler alyşyldy.

DOWAMY
30 Maý

TÜRKMENISTAN WE ÝEWROPA BILELEŞIGI ENERGETIKA HYZMATDAŞLYGY BOÝUNÇA GEPLEŞIKLERINI DOWAM ETDIRDILER

2019-njy ýylyň 28-30-njy maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde iş saparynda boldy. Şol günüň ikinji ýarymynda Ýewropa Komissiýasynyň energetika boýunça Baş müdirliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda «Тürkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» Tehniki mejlisi geçirildi. Duşuşygyň barşynda ýewropa tarapy Тürkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda Energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Çarçuwaly...

DOWAMY
29 Maý

BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASY TARAPYNDAN «BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ WE ARALY HALAS ETMEGIŇ HALKARA GAZNASYNYŇ ARASYNDAKY HYZMATDAŞLYK» ATLY REZOLÝUSIÝANYŇ KABUL EDILMEGI BOÝUNÇA BRIFING

2019-njy ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly rezolýusiýanyň kabul edilmegine bagyşlanan brifing geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň wekilleri, Türkmenistanda akkredi...

DOWAMY