RSS

SOŇKY HABARLAR

14 Few

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ TARYHY ÇYKYŞYNY TDIM-NIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTYNDA ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün ýagny, 14-nji fewralynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň, medeniýet ulgamynyň işgärleriniň öňünde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan netijeler hakynda maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrligiň ýolbaşçylary we işgärleri hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatna...

DOWAMY
14 Few

TÜRKMENISTANLY TÜRGENLERIŇ “AZIÝANYŇ ÇAGALARY” ATLY BIRINJI GYŞKY HALKARA SPORT OÝUNLARA GATNAŞMAGY

2019-njy ýylyň 9-njy fewralynda Russiýa Federasiýasynyň Sahalin oblastynyň merkezi bolan Ýužno-Sahalinsk şäherinde “Aziýanyň çagalary” atly birinji gyşky halkara sport oýunlary açyldy. Oňa 20 ýurtdan 28 topar gatnaşýar. Bu oýunlara gatnaşyjylar sportuň 8 görnüşi boýunça, ýagny biatlon, lyžhaly bäsleşmek, figuralaýyn typmak, snoubord, dag lyžha sporty, hokkeý, konkili typmak (şort-trek) we lyžhaly tramplinden bökmek ýaly görnüşler boýunça ýaryşýarlar. Gatnaşyjylaryň ýaşy 16-dan uly bolmaly däl....

DOWAMY
13 Few

GERMANIÝADA TÜRKMEN-GERMAN IŞEWÜRLER MASLAHATY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetininiň Başlygynyň Orunbasary, Söwda we ykdysadyýet boýunça Türkmen-german iş toparynyň türkmen tarapyndan başlygynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy. Işewürler maslahatynda German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň dolandyryjy başlygy Mihael Harms hem-de Germaniyanyň degişli hökümet we hususy guramalaryň wekilleri çykyş etdi. Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Germa...

DOWAMY
12 Few

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE GH WE GÝJHF-NYŇ WEKILÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň Merkezi Aziýa sebiti boýunça sebitleýin edarasynyň baştutany Baýarmaa Luntanyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda, h-m Luntan Türkmenistanyň Hökümetine GH we GÝJHF bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýany üçin öz minnetdarlygyny aýtdy. Şeýle hem, sebitleýin edarasynyň başlygy ynsanperw...

DOWAMY
12 Few

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ GERMANIÝA IŞ SAPARY

2019-njy ýylyň 11–14-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunabasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Germaniya Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolýar.  Saparyň maksatnamasyna laýyklykda, wekiliýet Türkmen-german işewürler forumyny hem-de milli ykdysadyýetiň degişli pudak edaralarynyň wekilleriniň Germaniýanyň degişli hökümet we hususy guramalary bilen gepleşikleri geçirmekden ybarat. Türkmen wekiliýetiniň düzüminde Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky...

DOWAMY
11 Few

TÜRKMENISTANYŇ ÝHHG-NIŇ ÝANYNDAKY WEKILIÝETI «TÜRKMENISTANYŇ HOWPSUZLYK BABATDA ILERI TUTÝAN UGURLARY» BOÝUNÇA BEÝANNAMA BILEN ÇYKYŞ ETDI

2019-nji ýylyň 11-nji fewralynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Howpsuzlyk komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň resmi wekilleri «Türkmenistanyň howpsuzlyk babatda ileri tutýan ugurlary» boýunça beýannama bilen çykyş etdi. Beýannamada, Türkmenistan öz işinde bitaraplyk, goşulyşmazlyk, dawalary hem-de gapma-garşylyklary parahatçylykly, syýasy serişdeler bilen çözmäge ygrarlylyk ýörelgelerine berk eýermeginden ugur alýar. Türkmenistan ýaragsyzlanmak, köpçülikl...

DOWAMY
8 Few

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ TUNIS RESPUBLIKASYNA IŞ SAPARY

2019-njy ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Tunis Republikasynda iş saparynda boldy. Türkmenistanyň wekiliýeti Tunis Republikasynyň Prezidenti Beji Kaid Es Sebsi tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň dowamynda Tunisiň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa bolan çuňňur hormatyny beýän etdi hem-de häzirki döwürde türkmen-tunis gatnaşyklarynyň kämilleşdirilmeginiň wajyplylygyny nygtady. Şunuň bilen bir hatarda, iki döwletiň halkara giňişliginde, esasa...

DOWAMY