KHBS üçin habar

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň wise-premýeri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň Russiýa tarapynyň baştutany Alekseý Logwinowiç Owerçuk bilen telefon arkaly gepleşigi boldy.

Gürrüňdeşligiň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleriniň şu ýylyň 12-nji maýynda bolan telefon gepleşiginiň netijesindegelnen ylalaşyklary ýerine ýetirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatladylar, şeýle hem Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75-ýyllygy mynasybetli birek-biregi gutladylar.

Taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn söwda-ykdysady aragatnaşyklary giňeltmek babatynda geljegi uly bolan öň bellenen ugurlary ara alyp maslahatlaşdylar.

Gepleşigiň barşynda COVID-19 wirusynyň pandemiýasynyň ýaýramagyna garşy göreşde ýakyn hyzmatdaşlygyň meselelerine hem seredildi.